Členové výboru  Mě O SENIOŘI ČR

 Rozdělení funkcí ve výboru MěO SD

Stav po VČS SD Mě O Č. Budějovice 
9 členů výboru
 
předseda Zdeněk KAMIŠpověřen vedením organizace, 
řídí organizaci odpovídá za její chod, zastupuje ji navenek,  
bezpečnost, personální otázky
 
místopředseda  Zdeněk ŠKODA, sleduje hospodaření,příprava rozpočtu,spolupracuje  na
přípravě rozpočtu, sleduje a zpracovává legislativní a normativní akty, sportovní činnost-stolní tenis
hospodářka - Jana KŘENKOVÁ  - spolupracuje s účetní,vede účetnictví, je pokladní organizace a vede evidenci členů,vede a zajišťuje administrativu organizace
 
1.člen výboru Ing.Milan PRÁŠIL  - zpracovává a vyhodnocuje dotace,příspěvky,granty na činnost,sleduje hospodaření, sleduje hospodaření,podílí se naadministrativní činnosti  organizace
 
2.člen výboru Marie SÝKOROVÁ  -zástupce - podpisové právo v zastupování,
organizuje výlety a zájezdy/přípravu/, zajišťuje rekreační možnosti pro členy
 
3.člen výboru Jana PETŘÍKOVÁ - osvětová a kulturní činnost v klubu RD, 
volnočasové aktivity, vzdělávání členů
 
4.člen výboru Ivana JOHNOVÁ  -organizuje turistické vyžití členů /vycházky/,
průvodce, podílí se na organizační činnosti
 
5.člen výboru  Mgr. Miroslava MALÁ - organizuje a vede činnost souboru Rozmarýn ,
 podílí se na kulturní činnosti
 
6.člen výboru  Pavla PELANTOVÁ  organizuje a vede činnost souboru Slunečnice ,
podílí se a zajištˇuje  propagaci organizace SD, podílí se na kulturní činnosti
 
Členové revizní a kontrolní komise:
Kontrola hospodaření v rámci vymezení práv a povinností,
podávání informací výboru  organizace
  předsedkyně  Zdeňka HURDOVÁ
  člen komise  Jana ZEWELOVÁ  
  člen komise   Milan MAROUŠEK